Redirecting from /verify.html to https://roseto.dev/verify-diploma